Hennock Community Primary School,

Hennock,

Nr. Bovey Tracey,

Devon.

Tq 13 9QB

T: 01626 833233

E: adminhennock@thelink.devon.sch.uk